HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HÀ QUẢNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HÀ QUẢNG

Mã số:274600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hà Quảng 
Địa chỉ:Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 02063.862.134)

Mã số:274900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Hà 
Địa chỉ:Xóm Bản Hoàng 1, Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862179)

Mã số:274840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Nặm 
Địa chỉ:Khu Lũng Nặm, Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862131)

Mã số:274640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Thôn 
Địa chỉ:Xóm Lũng Tẩn, Xã Thượng Thôn, Huyện Hà Quảng (ÐT: 837954)

Mã số:274770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nội Thôn 
Địa chỉ:Xóm Lũng Rì, Xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng (ÐT: 837960)

Mã số:274800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cải Viên 
Địa chỉ:Xóm Chông Mạ, Xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng (ÐT: 99626005)

Mã số:274970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quý Quân 
Địa chỉ:Xóm Khuổi Luông, Xã Qúy Quân, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862020)

Mã số:275020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nà Giàng 
Địa chỉ:Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng (ÐT: 0206.3862.164)

Mã số:274740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tổng Cọt 
Địa chỉ:Thôn Tổng Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng (ÐT: 0263862134)

Mã số:274710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sỹ Hai 
Địa chỉ:Xóm Sĩ Hai, Xã Sĩ Hai, Huyện Hà Quảng (ÐT: 837961)

Mã số:275000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đào Ngạn 
Địa chỉ:Xóm Nà Xả, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862247)

Mã số:274940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sóc Giang 
Địa chỉ:Xóm Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 0206.3863.138)

Mã số:274601 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hoà 
Địa chỉ:Khu Bản Giới, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862094)

Mã số:274920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Sác 
Địa chỉ:Xóm Bản Hòa Mục 1, Xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862497)

Mã số:274820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân An 
Địa chỉ:Xóm Lũng Thóc, Xã Vân An, Huyện Hà Quảng (ÐT: 99626004)

Mã số:275050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mã Ba 
Địa chỉ:Thôn Thin Tẳng, Xã Mã Ba, Huyện Hà Quảng (ÐT: 837962)

Mã số:274690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Sỹ 
Địa chỉ:Xóm Pác Táng, Xã Hồng Sĩ, Huyện Hà Quảng (ÐT: 837963)

Mã số:275070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạ Thôn 
Địa chỉ:Xóm Chắm Ché - Lủng Giảo, Xã Hạ Thôn, Huyện Hà Quảng (ÐT: )

Mã số:274870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kéo Yên 
Địa chỉ:Xóm Rằng Cúm - Cả Lộ, Xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng (ÐT: )

Mã số:275037 
Bưu cục:Điểm BĐVHX phu ngoc 
Địa chỉ:Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862731)