HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-NGUYÊN BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-NGUYÊN BÌNH

Mã số:275600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nguyên Bình 
Địa chỉ:Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 02063.872.101)

Mã số:275850 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tĩnh Túc 
Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 0206.3871.146)

Mã số:275650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Bao 
Địa chỉ:Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 872058)

Mã số:275690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tâm 
Địa chỉ:Xóm Bản Mới, Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 837302)

Mã số:275780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lạc 
Địa chỉ:Xóm Lũng Súng, Xã Yên Lạc, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838665)

Mã số:275940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Kim 
Địa chỉ:Xóm Phai Khát, Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838640)

Mã số:276030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Công 
Địa chỉ:Xóm Bản Đổng, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838670)

Mã số:275670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Băc Hợp 
Địa chỉ:Xóm Bản Chang, Xã Bắc Hợp, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838600)

Mã số:275740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thể Dục 
Địa chỉ:Xóm Bản Nùng I, Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 872256)

Mã số:276000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thịnh Vượng 
Địa chỉ:Xóm Xẻ Pản, Xã Thịnh Vượng, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 759019)

Mã số:275720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Học 
Địa chỉ:Xóm Lủng Chang, Xã Thái Học, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838650)

Mã số:275630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Thanh 
Địa chỉ:Xóm Nà Luộc, Xã Minh Thanh, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838625)

Mã số:275980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoa Thám 
Địa chỉ:Xóm Gặm Tẹm, Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838615)

Mã số:275651 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lang Môn 
Địa chỉ:Xóm Nà Lẹng, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình (ÐT: )

Mã số:275800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Nông 
Địa chỉ:Xóm Lũng Luông, Xã Vũ Nông, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838660)

Mã số:275820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ca Thành 
Địa chỉ:Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838605)

Mã số:275913 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan Thanh 
Địa chỉ:Xóm Bình Đường, Xã Phan Thanh, Huyện Nguyên Bình (ÐT: )

Mã số:275894 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Long 
Địa chỉ:Xóm Nà Lầm, Xã Mai Long, Huyện Nguyên Bình (ÐT: )

Mã số:275935 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Thành 
Địa chỉ:Xóm Pác Tháy, Xã Quang Thành, Huyện Nguyên Bình (ÐT: )