HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-PHỤC HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-PHỤC HÒA

Mã số:277800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phục Hòa 
Địa chỉ:Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa (ÐT: 02063.822.101)

Mã số:277801 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tà Lùng 
Địa chỉ:Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa (ÐT: 02063.824.101)

Mã số:277840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cách Linh 
Địa chỉ:Khu phố 1, Xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa (ÐT: 822166)

Mã số:277880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hưng 
Địa chỉ:Xóm Tục Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Phục Hòa (ÐT: 822015)

Mã số:277910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Triệu Ẩu 
Địa chỉ:Xóm Vằng Xá, Xã Triệu Ẩu, Huyện Phục Hòa (ÐT: 837900)

Mã số:277940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Đại 
Địa chỉ:Xóm Nà Suối A, Xã Hồng Đại, Huyện Phục Hòa (ÐT: 837901)

Mã số:277970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Sơn 
Địa chỉ:Xóm Bản Xóm, Xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa (ÐT: 822057)

Mã số:278010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Thiện 
Địa chỉ:Xóm Khau Chỉa, Xã Lương Thiện, Huyện Phục Hòa (ÐT: 837903)

Mã số:278030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Thành 
Địa chỉ:Xóm Ba Liên, Xã Tiên Thành, Huyện Phục Hòa (ÐT: 837904)

Mã số:277802 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoỏng Lèng 
Địa chỉ:Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa (ÐT: 824166)