HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-QUẢNG UYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-QUẢNG UYÊN

Mã số:271500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quảng Uyên 
Địa chỉ:Khu Hòa Bình, Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 02063.820.033)

Mã số:271520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Độc Lập 
Địa chỉ:Xóm Pò Muồng, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820492)

Mã số:271540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lăng 
Địa chỉ:Xóm Khung Lủng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 837905)

Mã số:271580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Hưng 
Địa chỉ:Xóm Đầu Cầu, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820465)

Mã số:271610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phi Hải 
Địa chỉ:Bản Quản II, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820007)

Mã số:271700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Sen 
Địa chỉ:Khu Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 02633820033)

Mã số:271720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoài Khôn 
Địa chỉ:Xóm Bản Chang, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 837923)

Mã số:271740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Thảo 
Địa chỉ:Khu Nà Rạc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820464)

Mã số:271910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Động 
Địa chỉ:Khu Phố Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820292)

Mã số:271820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tự Do 
Địa chỉ:Xóm Pác Khuổi, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820466)

Mã số:271990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạnh Phúc 
Địa chỉ:Xóm Bản Tin, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 837922)

Mã số:271940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Hải 
Địa chỉ:Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820443)

Mã số:271780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cai Bộ 
Địa chỉ:Khu Phố Háng Cháu, Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820050)

Mã số:271850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Định 
Địa chỉ:Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820506)

Mã số:271880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Quang 
Địa chỉ:Xóm Lũng Rỵ, Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820507)