HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THẠCH AN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THẠCH AN

Mã số:277100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạch An 
Địa chỉ:Khu I, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An (ÐT: 02063.840.195)

Mã số:277180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Lai 
Địa chỉ:Thôn Nà Cốc, Xã Lê Lai, Huyện Thạch An (ÐT: 840303)

Mã số:277160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Long 
Địa chỉ:Thôn Bản Nghèn, Xã Đức Long, Huyện Thạch An (ÐT: 3840213)

Mã số:277140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Danh Sĩ 
Địa chỉ:Xóm Bản Pằng, Xã Danh Sĩ, Huyện Thạch An (ÐT: 840309)

Mã số:277210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thụy Hùng 
Địa chỉ:Thôn Bản Siển, Xã Thụy Hùng, Huyện Thạch An (ÐT: 840307)

Mã số:277250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Trình 
Địa chỉ:Thôn Nà Ảng, Xã Vân Trình, Huyện Thạch An (ÐT: 840201)

Mã số:277310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Cường 
Địa chỉ:Thôn Bản Lủng, Xã Thái Cường, Huyện Thạch An (ÐT: 840304)

Mã số:277340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Đồng 
Địa chỉ:Xóm Chu Lăng, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An (ÐT: 0263 604 026)

Mã số:277360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Tân 
Địa chỉ:Xóm Đông Muổng, Xã Canh Tân, Huyện Thạch An (ÐT: 0263.840195)

Mã số:277410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Thông 
Địa chỉ:Thôn Nà Pò, Xã Đức Thông, Huyện Thạch An (ÐT: 840311)

Mã số:277480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trọng Con 
Địa chỉ:Thôn Nà Pi, Xã Trọng Con, Huyện Thạch An (ÐT: 840306)

Mã số:277520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Xuân 
Địa chỉ:Thôn Nà Tục, Xã Đức Xuân, Huyện Thạch An (ÐT: 840040)

Mã số:277570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Trọng 
Địa chỉ:Thôn Cốc Pheo, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An (ÐT: 840301)

Mã số:277540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Lợi 
Địa chỉ:Thôn Nà Niểng, Xã Lê Lợi, Huyện Thạch An (ÐT: 840308)

Mã số:277390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Khai 
Địa chỉ:Thôn Nà Lẹng, Xã Minh Khai, Huyện Thạch An (ÐT: 840310)

Mã số:277230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thị Ngân 
Địa chỉ:Xóm Bản Cằn Nưa, Xã Thị Ngân, Huyện Thạch An (ÐT: 840305)