HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THÔNG NÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THÔNG NÔNG

Mã số:275200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thông Nông 
Địa chỉ:Khu phố Háng Tháng, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông (ÐT: 02063.875.207)

Mã số:275220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Thông 
Địa chỉ:Xóm Dẻ Rào, Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông (ÐT: 875354)

Mã số:275260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Thông 
Địa chỉ:Xóm Nà Vàng, Xã Lương Thông, Huyện Thông Nông (ÐT: 875301)

Mã số:275320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Quang 
Địa chỉ:Xóm Nà Lìn, Xã Vị Quang, Huyện Thông Nông (ÐT: 875309)

Mã số:275340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cần Yên 
Địa chỉ:Xóm Chợ Cũ, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông (ÐT: 875308)

Mã số:275420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Sơn 
Địa chỉ:Xóm Choọc Mòn, Xã Yên Sơn, Huyện Thông Nông (ÐT: 875310)

Mã số:275440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Can 
Địa chỉ:Xóm Nà Chia, Xã Lương Can, Huyện Thông Nông (ÐT: 875213)

Mã số:275480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lãng 
Địa chỉ:Xóm Khuổi Heo, Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông (ÐT: 875306)

Mã số:275390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Động 
Địa chỉ:Xóm Tàn Hạ, Xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông (ÐT: 875313)

Mã số:275460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Long 
Địa chỉ:Xóm Tắp Ná, Xã Thanh Long, Huyện Thông Nông (ÐT: 875303)