HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-TRÀ LĨNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-TRÀ LĨNH

Mã số:273400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trà Lĩnh 
Địa chỉ:Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 02063.880.105)

Mã số:273410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Quốc 
Địa chỉ:Xóm Bản Hía, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880224)

Mã số:273430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Nội 
Địa chỉ:Xóm Bản Mán, Xã Xuân Nội, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880091)

Mã số:273460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Trung 
Địa chỉ:Xóm Bản Ga, Xã Quang Trung, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880225)

Mã số:273490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tri Phương 
Địa chỉ:Xóm Bản Soa, Xã Tri Phương, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880203)

Mã số:273510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Hán 
Địa chỉ:Xóm Vững Bền, Xã Quang Hán, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880094)

Mã số:273540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cô Mười 
Địa chỉ:Xóm Cô Mười, Xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880283)

Mã số:273560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Vinh 
Địa chỉ:Xóm Lũng Nặm, Xã Quang Vinh, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 837940)

Mã số:273580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lưu Ngọc 
Địa chỉ:Xóm Lũng Pán, Xã Lưu Ngọc, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 837941)

Mã số:273600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Chương 
Địa chỉ:Xóm Đỏng Vựt, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 3880145)

Mã số:273630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quốc Toản 
Địa chỉ:Xóm Đèo Mã Phục, Xã Quốc Toản, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880209)