HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-TRÙNG KHÁNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-TRÙNG KHÁNH

Mã số:272700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trùng Khánh 
Địa chỉ:Tổ 4, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 02063.826.191)

Mã số:273170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thông Huề 
Địa chỉ:Khu phố Thông Hòe, Xã Thông Huê, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 0263 605 230)

Mã số:272760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Viễn 
Địa chỉ:Khu Pò Tấu, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826140)

Mã số:272810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đàm Thủy 
Địa chỉ:Thôn Bản Rạ, Xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826335)

Mã số:272850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Phong 
Địa chỉ:Thôn Đỏng Luông, Xã Đình Phong, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826291)

Mã số:273120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Hồng 
Địa chỉ:Xóm Đầu Cầu, Xã Đức Hồng, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826354)

Mã số:273000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lăng Hiếu 
Địa chỉ:Xóm Đà Tiên, Xã Lăng Hiếu, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826311)

Mã số:272930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khâm Thành 
Địa chỉ:Xóm Nà Gọn, Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826315)

Mã số:272950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Nặm 
Địa chỉ:Xóm Canh Cấp, Xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826292)

Mã số:273230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoài Côn 
Địa chỉ:Xóm Nà Quang, Xã Đoài Côn, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Khê 
Địa chỉ:Xóm Đỏng ỏi, Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Minh 
Địa chỉ:Thôn Phia Sách, Xã Đình Minh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826010)

Mã số:273050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Châu 
Địa chỉ:Xóm Thua Ma, Xã Phong Châu, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826853)

Mã số:273030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cảnh Tiên 
Địa chỉ:Xóm Pác Rao, Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826015)

Mã số:272980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Chung 
Địa chỉ:Xóm Cốc Chia, Xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272716 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thân giáp 
Địa chỉ:Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272717 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung phúc 
Địa chỉ:Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272718 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao thăng 
Địa chỉ:Thôn Lũng Gùng, Xã Cao Thăng, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272719 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lăng yên 
Địa chỉ:Xóm Pác Nà, Xã Lăng Yên, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )