HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HÒA VANG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HÒA VANG

Mã số:556630 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Túy Loan 
Địa chỉ:Thôn Túy Loan Đông, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3846254)

Mã số:556690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Châu 
Địa chỉ:Thôn Phong Nam, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3670666)

Mã số:556560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Bắc 
Địa chỉ:Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3770267)

Mã số:556650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Khương 
Địa chỉ:Thôn Phú Sơn Tây, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3784019)

Mã số:556521 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Ninh 
Địa chỉ:Thôn Sơn Phước, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3791006)

Mã số:556540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Liên 
Địa chỉ:Thôn Quan Nam I, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3730856)

Mã số:556580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Nhơn 
Địa chỉ:Thôn Thái Lai, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3780555)

Mã số:556610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phú 
Địa chỉ:Thôn Hội Phước, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3780222)

Mã số:556711 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phước 
Địa chỉ:Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hoà Phước , Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3670600)

Mã số:556671 
Bưu cục:Điểm BĐVHX BĐ VHX Hòa Tiến 
Địa chỉ:Thôn Dương Sơn, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3798779)

Mã số:556501 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Sơn 
Địa chỉ:Thôn Xuân Phú, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3793202)