HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-SƠN TRÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-SƠN TRÀ

Mã số:553690 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thọ Quang 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà (ÐT: 0236.3921488)

Mã số:553920 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền 
Địa chỉ:Sô´924, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà (ÐT: 0236.3932636)

Mã số:553300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 3 
Địa chỉ:Sô´4, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà (ÐT: 0236.3831183)

Mã số:553570 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mân Thái 
Địa chỉ:Sô´424, Đường Ngô Quyền, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà (ÐT: 0236.3911108)

Mã số:553310 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Lê Hữu Trác 1 
Địa chỉ:Sô´33, Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà (ÐT: 895050)

Mã số:553950 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trần Quang Diệu 
Địa chỉ:Sô´04, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà (ÐT: 0236.3831185)

Mã số:554032 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng ST2 
Địa chỉ:Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà (ÐT: )

Mã số:554035 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng ST5 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà (ÐT: )

Mã số:553457 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng ST7 
Địa chỉ:Sô´260, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà (ÐT: )

Mã số:554010 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 3 
Địa chỉ:Sô´04, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà (ÐT: )