HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-THANH KHÊ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-THANH KHÊ

Mã số:555200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Linh 
Địa chỉ:Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3692533)

Mã số:555210 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đỗ Quang 
Địa chỉ:Sô´66C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3819819)

Mã số:554380 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Chính 
Địa chỉ:Sô´264, Đường Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3752285)

Mã số:555501 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Mẹ Nhu 
Địa chỉ:Sô´910, Đường Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê (ÐT: 756526)

Mã số:554211 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Võ Văn Tần 
Địa chỉ:Sô´02, Đường Võ Văn Tần, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:554840 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Hòa 
Địa chỉ:Sô´416, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3721964)

Mã số:555500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Lộc 
Địa chỉ:Sô´98, Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3712986)

Mã số:554960 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Khê 
Địa chỉ:Sô´237, Đường Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3722321)

Mã số:555110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Khê 
Địa chỉ:Sô´251, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3656746)

Mã số:550950 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC Hòa Cầm 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 3692507)

Mã số:550925 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 UT - Đà Nẵng 
Địa chỉ:Sô´68C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 3614363)

Mã số:550959 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 TC - Đà Nẵng 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 3614363)

Mã số:550930 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đà Nẵng 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:555286 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chuyển Phát Nhanh 
Địa chỉ:Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0511-3656151)

Mã số:555579 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hồ Quý Ly 
Địa chỉ:Sô´Lô 6B10, Khu Thanh Khê Tây, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê (ÐT: 3760689)

Mã số:555287 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Linh 2 
Địa chỉ:Sô´172A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3944158)

Mã số:550955 
Bưu cục:Bưu cục Ngoại dịch ND - Đà Nẵng 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3614471)

Mã số:554673 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TK1 
Địa chỉ:Sô´65, Đường Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:554304 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TK3 
Địa chỉ:Sô´12, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:555597 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TK5 
Địa chỉ:Sô´45, Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:554795 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TK6 
Địa chỉ:Sô´622, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:554796 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TK7 
Địa chỉ:Sô´910, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:554797 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TK8 
Địa chỉ:Sô´695, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:554798 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TK9 
Địa chỉ:Sô´756, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:555595 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TK11 
Địa chỉ:Sô´33, Đường Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:554303 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TK13 
Địa chỉ:Đường Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:550940 
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 Khai thác Chuyển phát nhanh CPN - Đà Nẵng 
Địa chỉ:Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3656151)

Mã số:550920 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Đà Nẵng NT 
Địa chỉ:Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236-3780918)

Mã số:550910 
Bưu cục:Bưu cục Phát cấp 2 Đà Nẵng LT 
Địa chỉ:Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236-3662507)

Mã số:550000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Bưu cục Trung tâm Đà Nẵng 
Địa chỉ:Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:555442 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh 
Địa chỉ:Đường Lê Đình Lý, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:555443 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TK14 
Địa chỉ:Sô´46, Đường Trần Xuân Lê, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:554310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 [EMS] CPN Đà Nẵng 2 
Địa chỉ:Sô´171, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:550958 
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh 
Địa chỉ:Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:554320 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Bưu điện TP Đà Nẵng 
Địa chỉ:Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:554330 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Trung tâm KTVC 
Địa chỉ:Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: )

Mã số:555330 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Đà Nẵng 
Địa chỉ:Sô´271, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3810999)

Mã số:554920 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Khê 
Địa chỉ:Sô´416, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3721964)