HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-BUÔN ĐÔN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-BUÔN ĐÔN

Mã số:636000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Buôn Đôn 
Địa chỉ:Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 05003789466)

Mã số:636120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX EaBar 
Địa chỉ:Thôn thôn 18,18A và thôn 18B, Xã Ea Bar, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 785016)

Mã số:636020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Huar 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 783060)

Mã số:636150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Nuôl 
Địa chỉ:Buôn Niêng 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 784534)

Mã số:636001 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Wer 
Địa chỉ:Buôn Tul A, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 789480)

Mã số:636070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa 
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 789320)

Mã số:636100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cuôr Knia 
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 785300)

Mã số:636040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krông Na 
Địa chỉ:Buôn Ea arông A và EarôngB, Xã KRông Na, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 05003783013)

Mã số:636115 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Đại Nghĩa 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn (ÐT: )

Mã số:636018 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường THPT Buôn Đôn 
Địa chỉ:Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn (ÐT: )