HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-BUÔN HỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-BUÔN HỒ

Mã số:634700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị Xã Buôn Hồ 
Địa chỉ:Sô´156, Đường Hùng vương, Phường An Lạc, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 05003872102)

Mã số:634980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Lan 
Địa chỉ:Thôn Quyết Tiến 1, Phường Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 573800)

Mã số:635070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Bao 
Địa chỉ:Thôn Tây Hà 6, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 05003563555)

Mã số:635030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thuận 
Địa chỉ:Thôn Bình Minh 1, Xã Bình Thuận, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 536119)

Mã số:635000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Siên 
Địa chỉ:Thôn 2a, Xã Ea Siên, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 578505)

Mã số:634950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Drông 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 871989)

Mã số:634920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Blang 
Địa chỉ:Thôn Tân Bình, Xã Ea Blang, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 871987)

Mã số:634900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoàn Kết 
Địa chỉ:Thôn Nhơn Bình 1, Xã Đoàn Kết, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 870755)