HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-CƯ KUIN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-CƯ KUIN

Mã số:638100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cư Kuin 
Địa chỉ:Buôn KPung, Xã Hoà Hiệp, Huyện Cư Kuin (ÐT: 05003639999)

Mã số:636750 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Hòa 
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin (ÐT: 05003633015)

Mã số:636760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Ktur 
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin (ÐT: 656002)

Mã số:636730 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Việt Đức 4 
Địa chỉ:Thôn 22, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin (ÐT: 05003631002)

Mã số:636731 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Êwi 
Địa chỉ:Thôn 1B, Xã Cư ÊWi, Huyện Cư Kuin (ÐT: 631800)

Mã số:636732 
Bưu cục:Điểm BĐVHX EaNing 
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin (ÐT: 05003631005)

Mã số:636710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Hu 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin (ÐT: 631801)

Mã số:636790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Tiêu 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin (ÐT: 636050)

Mã số:636661 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đray Bhăng 
Địa chỉ:Thôn Lô 13, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin (ÐT: )

Mã số:636680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Bhốk 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin (ÐT: 636400)

Mã số:636691 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Bhốk 2 
Địa chỉ:Buôn Ea Kmar, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin (ÐT: )

Mã số:638220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin (ÐT: )