HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-CƯ M'GAR

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-CƯ M'GAR

Mã số:634300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cư M’gar 
Địa chỉ:Khối 3, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003834704)

Mã số:634560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Pôk 
Địa chỉ:Thôn An Bình, Thị Trấn Ea Pốc, Huyện Cư M'Gar (ÐT: )

Mã số:634600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cuôr Đăng 
Địa chỉ:Buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003536102)

Mã số:634340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Dliê Mnông 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Cư Dliê M'Nông, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003538501)

Mã số:634580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Suê 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Cư Suê, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003530126)

Mã số:634380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Kiết 
Địa chỉ:Buôn Ya wăm A, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003539003)

Mã số:634510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Mnang 
Địa chỉ:Thôn 1a, Xã Ea M'Nang, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003531525)

Mã số:634610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea M'roh 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ea M'Droh, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003537100)

Mã số:634360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Tar 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Tar, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 834100)

Mã số:634470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Hdinh 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea H'Ding, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003532105)

Mã số:634320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Tul 
Địa chỉ:Buôn Tu, Xã Ea Tul, Huyện Cư M'Gar (ÐT: )

Mã số:634450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Kpam 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Kpam, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003835111)

Mã số:634540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Drơng 
Địa chỉ:Thôn Tân Phú, Xã Ea Drơng, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003536043)

Mã số:634420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Mgar 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Cư M'Gar, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 05003835507)

Mã số:634611 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M'Gar (ÐT: 537002)