HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-EA H'LEO

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-EA H'LEO

Mã số:635600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ea Hleo 
Địa chỉ:Khối 7, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 050003777359)

Mã số:635740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Ral 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 779100)

Mã số:635710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Sol 
Địa chỉ:Thôn Thái, Xã Ea Sol, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 775555)

Mã số:635770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX VHX Ea Hleo 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea H'Leo, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 773500)

Mã số:635790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Mốt 
Địa chỉ:Thôn 4a, Xã Cư Mốt, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 774104)

Mã số:635840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Wy 
Địa chỉ:Thôn 2a, Xã Ea Wy, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 774101)

Mã số:635810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Khal 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Khăi, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 778490)

Mã số:635670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Hiao 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Hiao, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 773010)

Mã số:635880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Nam 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ea Nam, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 774500)

Mã số:635936 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư AMung 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Cư A Mung, Huyện Ea H'Leo (ÐT: )