HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-EA KAR

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-EA KAR

Mã số:633400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ea Kar 
Địa chỉ:Khối 3b, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar (ÐT: 0262 3622624)

Mã số:633460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ea Knop 
Địa chỉ:Khối 1, Thị trấn Ea KNốp, Huyện Ea Kar (ÐT: 0262 3628502)

Mã số:633430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Ðar 
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar (ÐT: 0262 3625660)

Mã số:633506 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Tyh 
Địa chỉ:Thôn Trung An, Xã Ea Tih, Huyện Ea Kar (ÐT: 05003628400)

Mã số:633559 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phú 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Xuân Phú, Huyện Ea Kar (ÐT: 626600)

Mã số:633600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Ni 
Địa chỉ:Buôn eagar, Xã Cư Ni, Huyện Ea Kar (ÐT: 0262 3626200)

Mã số:633660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Kmut 
Địa chỉ:Thôn Ninh Thanh 1, Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar (ÐT: ‎0948028699)

Mã số:633630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Pal 
Địa chỉ:Thôn 12, Xã Ea PăL, Huyện Ea Kar (ÐT: 620500)

Mã số:633680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Ô 
Địa chỉ:Thôn 12, Xã Ea Ô, Huyện Ea Kar (ÐT: )

Mã số:633720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Jiang 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Cư Jiang, Huyện Ea Kar (ÐT: ‎0973047877)

Mã số:633520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX EaSar 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ea Sar, Huyện Ea Kar (ÐT: 05003613535)

Mã số:633750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Bông 
Địa chỉ:Thôn 20, Xã Cư Bông, Huyện Ea Kar (ÐT: 0262 3829646)

Mã số:633883 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nhà Văn hóa Trung tâm huyện 
Địa chỉ:Khối 3a, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar (ÐT: )

Mã số:633882 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngã 4 Trần Phú và Nguyễn Tất Thành 
Địa chỉ:Khối 3b, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar (ÐT: )

Mã số:633881 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bệnh viên đa khoa huyện Ea Kar 
Địa chỉ:Khối 2A, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar (ÐT: )

Mã số:633481 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Quốc Toản 
Địa chỉ:Khối 1, Thị trấn Ea KNốp, Huyện Ea Kar (ÐT: )