HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-EA SÚP

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-EA SÚP

Mã số:636300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ea Súp 
Địa chỉ:Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp (ÐT: 02623688499)

Mã số:636340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Lê 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp (ÐT: 02623688067)

Mã số:636370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Kbang 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Cư K'Bang, Huyện Ea Súp (ÐT: 02623502488)

Mã số:636390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Rốk 
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Ea RốK, Huyện Ea Súp (ÐT: 0262 3688008)

Mã số:636440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Tờ Mốt 
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Ya Tờ Mốt, Huyện Ea Súp (ÐT: 688003)

Mã số:636470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Bung 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp (ÐT: 02623688090)

Mã số:636500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Mlan 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Cư M'lan, Huyện Ea Súp (ÐT: 02623688469)

Mã số:636441 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Đoàn 737 
Địa chỉ:Thôn 4 , Đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp (ÐT: 3660515)

Mã số:636442 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia RVê 
Địa chỉ:Thôn 4, đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp (ÐT: 660516)

Mã số:636420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia JLơi 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp (ÐT: 688030)