HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-KRÔNG BÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-KRÔNG BÔNG

Mã số:637000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Bông 
Địa chỉ:Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông (ÐT: 05003732271)

Mã số:637012 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Lễ 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Hoà Lễ, Huyện Krông Bông (ÐT: 733055)

Mã số:637080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Đrăm 
Địa chỉ:Buôn Cư Đrăm, Xã Cư Đrăm, Huyện Krông Bông (ÐT: 732629)

Mã số:637220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yang Mao 
Địa chỉ:Buôn M'Nang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông (ÐT: 732545)

Mã số:637100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Pui 
Địa chỉ:Buôn Khanh, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông (ÐT: 736056)

Mã số:637060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phong 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Hoà Phong, Huyện Krông Bông (ÐT: 736055)

Mã số:637120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Kty 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Cư Kty, Huyện Krông Bông (ÐT: 736605)

Mã số:637160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Tân 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Hoà Tân, Huyện Krông Bông (ÐT: 736529)

Mã số:637170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Thành 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Hoà Thành, Huyện Krông Bông (ÐT: 736607)

Mã số:637200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Sơn 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Hoà Sơn, Huyện Krông Bông (ÐT: 732888)

Mã số:637020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khuê Ngọc Điền 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Khuê Ngọc Điển, Huyện Krông Bông (ÐT: 732777)

Mã số:637140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dang Kang 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Dăng Kang, Huyện Krông Bông (ÐT: 736606)