HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-KRÔNG BÚK

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-KRÔNG BÚK

Mã số:634710 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Búk 
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk (ÐT: 0500 3975555)

Mã số:634740 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Pơn Đrang 
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk (ÐT: 0500 3975555)

Mã số:634850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Ngai 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Búk (ÐT: 874666)

Mã số:634790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Kpô 
Địa chỉ:Thôn An Bình, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk (ÐT: 562005)

Mã số:634791 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kty 
Địa chỉ:Thôn Nam Anh, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk (ÐT: 562502)

Mã số:634870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Pơng 
Địa chỉ:Buôn Đray Huê, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk (ÐT: 576002)

Mã số:634820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Né 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Cư Né, Huyện Krông Búk (ÐT: 576524)