HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-KRÔNG NĂNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-KRÔNG NĂNG

Mã số:635200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Năng 
Địa chỉ:Tổ dân phố 2, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003675666)

Mã số:635420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nt 49 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003676516)

Mã số:635290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dliê Ya 
Địa chỉ:Thôn Quyết Tâm, Xã DLiê Ya, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003672055)

Mã số:635350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Hồ 
Địa chỉ:Thôn Trung Hồ, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003675675)

Mã số:635260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Tam 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Ea Tam, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003679001)

Mã số:635220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Giang 
Địa chỉ:Thôn Giang Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Krông Năng (ÐT: 0500367135)

Mã số:635380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Toh 
Địa chỉ:Thôn Tân Hợp, Xã Ea Toh, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003672016)

Mã số:635421 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Xuân 
Địa chỉ:Thôn Xuân Thuận, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003675411)

Mã số:635320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lộc 
Địa chỉ:Thôn Lộc Tân, Xã Phú Lộc, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003674120)

Mã số:635470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Tân 
Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết, Xã Ea Tấn, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003670702)

Mã số:635460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Klông 
Địa chỉ:Thôn Tam Bình, Xã Cư KLông, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003917001)

Mã số:635537 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Púk 
Địa chỉ:Thôn Giang Minh, Xã EaPúk, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003670300)

Mã số:635213 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngã 4 Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng 
Địa chỉ:Tổ dân phố 2, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng (ÐT: )

Mã số:635524 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Đar 
Địa chỉ:Thôn Giang Châu, Xã EaĐák, Huyện Krông Năng (ÐT: )