HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-KRÔNG PẮK

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-KRÔNG PẮK

Mã số:632700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Pắk 
Địa chỉ:Sô´205, Đường Giải Phóng, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003522347)

Mã số:633000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ea Kuang 
Địa chỉ:Sô´km38, Thôn Phước Lộc 1, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003523374)

Mã số:633040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krông Búk 
Địa chỉ:Thôn Chợ, Xã Krông Búk, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003523890)

Mã số:632970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa An 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Hoà An, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003522370)

Mã số:633160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Tiến 
Địa chỉ:Thôn 2a, Xã Hoà Tiến, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003522385)

Mã số:632860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Hiu 
Địa chỉ:Buôn Roang Đơng, Xã Ea Hiu, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003522386)

Mã số:633260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Yiêng 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Ea Yiêng, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003524466)

Mã số:633220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vụ Bổn 
Địa chỉ:Thôn Tân Quí, Xã Vụ Bổn, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003525671)

Mã số:633200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Uy 
Địa chỉ:Buôn Hàng 1b, Xã Ea Uy, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003524462)

Mã số:632880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Kuăng 
Địa chỉ:Thôn Phước Hòa 1, Xã Ea Kuăng, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003523990)

Mã số:633100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Knuếc 
Địa chỉ:Thôn Tân Hòa 2, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003514000)

Mã số:632910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Kly 
Địa chỉ:Thôn 8a, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003529002)

Mã số:633120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Knuêc 2 
Địa chỉ:Thôn Tân Bình, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003514115)

Mã số:633095 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Kênh 
Địa chỉ:Thôn Tân Trung, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003515391)

Mã số:633190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Tân Tiến, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003524300)

Mã số:633035 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Phê 1 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003518347)

Mã số:633036 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Phê 2 
Địa chỉ:Thôn 5a, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk (ÐT: )