HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-M'ĐRẮK

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK LĂK-M'ĐRẮK

Mã số:633900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 M'ðrak 
Địa chỉ:Khối 11, Thị Trấn M'ĐRắK, Huyện M'Đrắk (ÐT: 05003731315)

Mã số:634110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Króa 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Cư Kroá, Huyện M'Đrắk (ÐT: 731040)

Mã số:634050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Lai 
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Ea Lai, Huyện M'Đrắk (ÐT: 731584)

Mã số:634000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Prao 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Cư Prao, Huyện M'Đrắk (ÐT: 731093)

Mã số:634070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krông Jing 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Krông Jing, Huyện M'Đrắk (ÐT: 731035)

Mã số:634170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Trang 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Trang, Huyện M'Đrắk (ÐT: 731053)

Mã số:634150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Mta 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Cư M'Ta, Huyện M'Đrắk (ÐT: 731056)

Mã số:633980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Mlây 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea H'Mlay, Huyện M'Đrắk (ÐT: 737119)

Mã số:634130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krông Á 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Krông A', Huyện M'Đrắk (ÐT: 731051)

Mã số:633901 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Riêng 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Riêng, Huyện M'Đrắk (ÐT: 737043)

Mã số:633960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Mdoal 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Ea M'Doal, Huyện M'Đrắk (ÐT: 737118)

Mã số:634020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX EaPil 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ea Pil, Huyện M'Đrắk (ÐT: 05003721916)