HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-CƯ JÚT

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-CƯ JÚT

Mã số:642400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cư Jút 
Địa chỉ:Khối 6, Thị Trấn Ea T'Ling, Huyện Cư Jút (ÐT: 05013.882239)

Mã số:642460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Dong 
Địa chỉ:Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút (ÐT: 05013.680032)

Mã số:642600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trúc Sơn 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút (ÐT: 050.882225)

Mã số:642550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Wil 
Địa chỉ:Buôn Trum, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút (ÐT: 050.680363)

Mã số:642580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Knia 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút (ÐT: 050.680372)

Mã số:642490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Pô 
Địa chỉ:Thôn Đắk Thanh, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút (ÐT: 680650)

Mã số:642540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Rông 
Địa chỉ:Thôn 14, Xã Đắk Drông, Huyện Cư Jút (ÐT: 684041)

Mã số:642418 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tâm Thắng 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút (ÐT: 0501.3883976)