HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK GIONG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK GIONG

Mã số:642780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ðak Som 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong (ÐT: 540357)

Mã số:642710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ðak Ha 
Địa chỉ:Thôn I, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong (ÐT: 540355)

Mã số:642720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Sơn 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong (ÐT: 540356)

Mã số:642700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đăk Glong 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong (ÐT: 05013.540425)

Mã số:642758 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk R'Măng 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đắk R'Măng, Huyện Đắk Glong (ÐT: 540336)

Mã số:642837 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1 
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong (ÐT: 05013.707575)