HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK MIL

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK MIL

Mã số:641800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ðak Mil 
Địa chỉ:Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil (ÐT: 0501.3741876)

Mã số:641910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Sắk 
Địa chỉ:Thôn Xuân Lộc 1, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil (ÐT: 050.742944)

Mã số:641810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Mạnh 
Địa chỉ:Thôn Đức Trung, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil (ÐT: 0501.3746137)

Mã số:641820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Lệ 
Địa chỉ:Thôn Đức Lệ, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil (ÐT: 050.742958)

Mã số:641840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Rla 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đắk RLa, Huyện Đắk Mil (ÐT: 0501.744505)

Mã số:641880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX ĐắkLao 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đắk Lao, Huyện Đắk Mil (ÐT: 050.741621)

Mã số:641970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận An 
Địa chỉ:Thôn Thuận Hạnh, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil (ÐT: 050.741574)

Mã số:641860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Gằn 
Địa chỉ:Thôn Sơn Thượng, Xã Đắk Gằn, Huyện Đắk Mil (ÐT: 0501.744508)

Mã số:642030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Ndrót 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Đak NDrót, Huyện Đắk Mil (ÐT: 0501.740498)