HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK RLẤP

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK RLẤP

Mã số:641300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đắk Rlấp 
Địa chỉ:Khối 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp (ÐT: 05013.648787)

Mã số:641430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhân Cơ 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk RLấp (ÐT: 649601 - 649717)

Mã số:641460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng 
Địa chỉ:Thôn Quảng Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk RLấp (ÐT: 050.643001)

Mã số:641390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Tín 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk RLấp (ÐT: 05013.644118)

Mã số:641480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ðak Sin 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk RLấp (ÐT: 050.644574)

Mã số:641410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiến Thành 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk RLấp (ÐT: 050.648665)

Mã số:641511 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Ru 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk RLấp (ÐT: 050.644303)