HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK SONG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK SONG

Mã số:641600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ðak Song 
Địa chỉ:Tổ 2, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song (ÐT: 05013.710154)

Mã số:641601 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Bình 1 
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song (ÐT: 710258 - 710259)

Mã số:641772 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Bình 2 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song (ÐT: 050.710678)

Mã số:641630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ðak Mol 
Địa chỉ:Thôn 3a 3, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song (ÐT: 050.742630)

Mã số:641660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hạnh 
Địa chỉ:Thôn Thuận Lợi, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song (ÐT: 050.710019)

Mã số:641683 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk N'Drung 
Địa chỉ:Thôn Đắk Knual, Xã Đắk NDRung, Huyện Đắk Song (ÐT: 713246)

Mã số:641710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Xuân 
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song (ÐT: 050.715001)

Mã số:641680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nâm N'Jang 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Nâm N'Jang, Huyện Đắk Song (ÐT: 050.713004)