HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-KRÔNG NÔ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-KRÔNG NÔ

Mã số:642100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Nô 
Địa chỉ:Khối Trung Tâm, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô (ÐT: 05013.584887)

Mã số:642240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Phú 
Địa chỉ:Thôn Phú Trung, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô (ÐT: 050.581265)

Mã số:642260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Nung 
Địa chỉ:Buôn J Răh, Xã Nam Nung, Huyện Krông Nô (ÐT: 050.582601)

Mã số:642160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Xuân 
Địa chỉ:Thôn Đắk Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô (ÐT: 05013596234)

Mã số:642157 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Buôn Choah 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô (ÐT: 050.582618)

Mã số:642228 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Xuyên 
Địa chỉ:Thôn Xuyên Hải, Xã Đức Xuyên, Huyện Krông Nô (ÐT: 05013.581034)

Mã số:642268 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nâm N Đir 
Địa chỉ:Thôn Đắk Pri, Xã Nâm N'Đir, Huyện Krông Nô (ÐT: 582601)

Mã số:642113 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk Mâm 
Địa chỉ:Thôn 8, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô (ÐT: 584802)