HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-TUY ĐỨC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-TUY ĐỨC

Mã số:643040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Rtih 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đắk RTih, Huyện Tuy Đức (ÐT: 050.648332)

Mã số:643100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Trực 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức (ÐT: 050.648700)

Mã số:643080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Tân 
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức (ÐT: 050648633)

Mã số:643000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tuy Đức 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức (ÐT: 05013.646656)