HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN

Mã số:381830 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bản Phủ 
Địa chỉ:Bản Phiêng Cá, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên (ÐT: 02303821172)

Mã số:381400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Điện Biên 
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Mường Thanh, Huyện Điện Biên (ÐT: 02303924159)

Mã số:381410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Xương 
Địa chỉ:Bản Bánh, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên (ÐT: 01237346379)

Mã số:381530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Pồn 
Địa chỉ:Bản Mường Pồn 1, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên (ÐT: 0915564986)

Mã số:381760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Na Ư 
Địa chỉ:Bản Na Ư, Xã Na Ư, Huyện Điện Biên (ÐT: 01242907911)

Mã số:381430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Phăng 
Địa chỉ:Bản Trung Tâm, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên (ÐT: 0915712385)

Mã số:381550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Nưa 
Địa chỉ:Bản Nậm Ty 1, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên (ÐT: 0967690234)

Mã số:381620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Chăn 
Địa chỉ:Đội 7 Thôn Thanh Hồng, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên (ÐT: 0945370046)

Mã số:381640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Yên 
Địa chỉ:Bản Việt Yên 4a, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên (ÐT: 01257733811)

Mã số:381690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Noong Luống 
Địa chỉ:Bản A2, Xã Noong Luống, Huyện Điện Biên (ÐT: 0944705828)

Mã số:381730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pom Lót 
Địa chỉ:Bản Thôn 6 Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên (ÐT: 0917093895)

Mã số:381831 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Noong Hẹt 
Địa chỉ:Bản Bông A, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên (ÐT: 0988792860)

Mã số:381860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh An 
Địa chỉ:Bản Thanh Bình, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên (ÐT: 0945370052)

Mã số:381570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Luông 
Địa chỉ:Bản Pe Nọi 10a, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên (ÐT: 01669869328)

Mã số:381490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Tấu 
Địa chỉ:Bản Tà Cáng 2, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên (ÐT: 0943656296)

Mã số:381810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Núa Ngam 
Địa chỉ:Bản Tân Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên (ÐT: 0903408849)

Mã số:381680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pa Thơm 
Địa chỉ:Bản Pa Thơm, Xã Pa Thơm, Huyện Điện Biên (ÐT: 0944311200)

Mã số:381770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Nhà 
Địa chỉ:Bản Xôm, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên (ÐT: 0943339785)

Mã số:381800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phu Luông 
Địa chỉ:Bản Xẻ 1, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên (ÐT: 0916973613)

Mã số:381600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hưng 
Địa chỉ:Đội 13, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên (ÐT: 0945370048)

Mã số:381880 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nà Nhạn 
Địa chỉ:Bản Nà Nhạn 1, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên (ÐT: 01238271356)

Mã số:384452 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh 
Địa chỉ:Bản Đội 4 bản Xá Nhù, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên (ÐT: 0987219794)

Mã số:384492 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Sam Mứn 
Địa chỉ:Bản Pom Lót đội 8, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên (ÐT: 01234391394)

Mã số:384442 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông 
Địa chỉ:Bản Hẹ 1, Xã Hẹ Muông, Huyện Điện Biên (ÐT: 0918849347)

Mã số:384462 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Na Tông 
Địa chỉ:Bản Na Tông 2, Xã Na Tông, Huyện Điện Biên (ÐT: 01649997809)

Mã số:384482 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Mường Lói 
Địa chỉ:Bản Lói 1, Xã Mường Lói, Huyện Điện Biên (ÐT: 0916961014)

Mã số:384472 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang 
Địa chỉ:Tổ Bó, Xã Pá Khoang, Huyện Điện Biên (ÐT: 01205951638)

Mã số:381907 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu 
Địa chỉ:Bản Pú Tỉu 13, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên (ÐT: 01628347946)