HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số:382000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Điện Biên Đông 
Địa chỉ:Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 02303891234)

Mã số:382140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phì Nhừ 
Địa chỉ:Bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0979924884)

Mã số:382240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Luân 
Địa chỉ:Bản Trung Tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0965867243)

Mã số:382110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Keo Lôm 
Địa chỉ:Bản Keo Lôm 1, Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0943656900)

Mã số:382010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Na Son 
Địa chỉ:Bản Na Phát A, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0977860498)

Mã số:382270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Luân Giói 
Địa chỉ:Bản Giói A, Xã Luân Giới, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01632720947)

Mã số:382070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pú Nhi 
Địa chỉ:Bản Pú Nhi A, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0912191553)

Mã số:382300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiềng Sơ 
Địa chỉ:Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0971763331)

Mã số:382210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Háng Lìa 
Địa chỉ:Bản Háng Lìa, Xã Háng Lìa, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01237853913)

Mã số:382170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phình Giàng 
Địa chỉ:Bản Xa Pua B, Xã Phình Giàng, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0918159558)

Mã số:382040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xa Dung 
Địa chỉ:Bản Xa Dung B, Xã Xa Dung, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01684975704)

Mã số:382340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Noong U 
Địa chỉ:Bản Tìa Ló A, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01639223238)

Mã số:382360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tìa Dình 
Địa chỉ:Bản Tìa Dình A, Xã Tìa Dình, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01278314824)

Mã số:382351 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pú Hồng 
Địa chỉ:Bản Pú Hồng A, Xã Pú Hồng, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01257186523)