HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG ẢNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG ẢNG

Mã số:382890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ẳng Tở 
Địa chỉ:Bản Cha Cuông, Xã Ẳng Tở, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01693380703)

Mã số:382870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ẳng Nưa 
Địa chỉ:Bản Tin Tốc, Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0977602581)

Mã số:382820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ẳng Cang 
Địa chỉ:Bản Kéo, Xã Ẳng Cang, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01666060715)

Mã số:382920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Búng Lao 
Địa chỉ:Bản Quyết Tiến, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0949407226)

Mã số:382960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Lạn 
Địa chỉ:Bản Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01262393868)

Mã số:382790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Đăng 
Địa chỉ:Bản Đăng, Xã Mường Đăng, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0916957936)

Mã số:384800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Ảng 
Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Mường Ẳng, Huyện Mường Ảng (ÐT: 02303865103)

Mã số:385020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Năm Lịch 
Địa chỉ:Bản Lịch Cang, Xã Nặm Lịch, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01692282781)

Mã số:385040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngối Cáy 
Địa chỉ:Bản Cáy, Xã Ngối Cáy, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0911212361)

Mã số:385060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lao 
Địa chỉ:Bản Lao, Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0943038628)