HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG CHÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG CHÀ

Mã số:383300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Chà 
Địa chỉ:Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà (ÐT: 02303842641)

Mã số:383500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Mơn 
Địa chỉ:Bản Búng Giắt, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà (ÐT: 01667864972)

Mã số:383460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Huổi Lèng 
Địa chỉ:Bản Huổi Lèng, Xã Huổi Leng, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205928177)

Mã số:383480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Tùng 
Địa chỉ:Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205928199)

Mã số:383360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Nèn 
Địa chỉ:Bản Nậm Nèn 1, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà (ÐT: 01656395431)

Mã số:383320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hừa Ngài 
Địa chỉ:Bản Hừa Ngài, Xã Hừa Ngài, Huyện Mường Chà (ÐT: 0917717210)

Mã số:383340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xá Tổng 
Địa chỉ:Bản Xa Tổng, Xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205952620)

Mã số:383590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Na Sang 
Địa chỉ:Bản Hin 2, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà (ÐT: 0947898737)

Mã số:384650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sa Lông 
Địa chỉ:Bản Sa Lông 1, Xã Sa Lông, Huyện Mường Chà (ÐT: 01635542286)

Mã số:383570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ma Thì Hồ 
Địa chỉ:Bản Hồ Chim 1, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà (ÐT: 01637848856)

Mã số:384672 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí 
Địa chỉ:Bản Huổi Mí 1, Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà (ÐT: 0942759607)

Mã số:384682 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham 
Địa chỉ:Bản Mường Anh, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205928153)