HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG LAY

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG LAY

Mã số:383900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tx Mường Lay 
Địa chỉ:Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay (ÐT: 02303852303)

Mã số:383980 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nậm Cản 
Địa chỉ:Tổ 4, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay (ÐT: 02303852301)

Mã số:383940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lay Nưa 
Địa chỉ:Bản Ló 1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay (ÐT: 01662554656)