HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG NHÉ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG NHÉ

Mã số:384000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Nhé 
Địa chỉ:Khối Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé (ÐT: 02303740019)

Mã số:384050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Toong 
Địa chỉ:Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0943334902)

Mã số:384030 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Chung Chải 
Địa chỉ:Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01676093741)

Mã số:384040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sín Thầu 
Địa chỉ:Bản Tả Co Khừ, Xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01629000965)

Mã số:384250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Lâm 
Địa chỉ:Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0985701663)

Mã số:384230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Kè 
Địa chỉ:Bản Nậm Kè, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé (ÐT: 946068058)

Mã số:384270 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì 
Địa chỉ:Bản Nậm Vì, Xã Nậm Vì, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0984380813)

Mã số:384280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pá Mỳ 
Địa chỉ:Bản Pá Mỳ 1, Xã Pá Mỳ, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01253955287)

Mã số:384290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sen Thượng 
Địa chỉ:Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0949879206)

Mã số:384001 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Leng Su Sìn 
Địa chỉ:Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0946068058)

Mã số:385502 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch 
Địa chỉ:Bản Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01663868834)