HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-NẬM PỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-NẬM PỒ

Mã số:385310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nậm Pồ 
Địa chỉ:Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 02303745666)

Mã số:385420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pa Tần 
Địa chỉ:Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0943394377)

Mã số:385320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chà Cang 
Địa chỉ:Bản Mới, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0949411081)

Mã số:385350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Bủng 
Địa chỉ:Bản Nà Bủng 1, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0917912486)

Mã số:385370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Hỳ 
Địa chỉ:Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0943650992)

Mã số:385360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Na Cô Sa 
Địa chỉ:Bản Huổi Thủng 1, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01246119881)

Mã số:385340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chà Tở 
Địa chỉ:Bản Nà Pẩu, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0941030484)

Mã số:385390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Khăn 
Địa chỉ:Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0916514944)

Mã số:385330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chà Nưa 
Địa chỉ:Bản Pó Có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01652745887)

Mã số:385440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Si Pa Phìn 
Địa chỉ:Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0983379578)

Mã số:385430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phìn Hồ 
Địa chỉ:Bản Đệ Tinh 2, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0941662333)

Mã số:385315 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Khoa 
Địa chỉ:Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0911032043)

Mã số:385412 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin 
Địa chỉ:Bản Nậm Tin 1, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01255504558)

Mã số:385402 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ 
Địa chỉ:Bản Nậm Nhừ 1, Xã Nậm Nhừ, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01237866787)

Mã số:385382 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua 
Địa chỉ:Bản Nậm Chua 2, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01276592776)

Mã số:385452 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán 
Địa chỉ:Bản Vàng Đán Đạo, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01236118370)