HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-TỦA CHÙA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-TỦA CHÙA

Mã số:383600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tủa Chùa 
Địa chỉ:Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 02303845103)

Mã số:383610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xá Nhè 
Địa chỉ:Bản Tính B, Xã Sáng Nhè, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929094)

Mã số:383800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Báng 
Địa chỉ:Đội 2, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929132)

Mã số:383650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tủa Thàng 
Địa chỉ:Bản Làng Vùa 1, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929020)

Mã số:383630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Đun 
Địa chỉ:Bản Đun, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929684)

Mã số:383730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lao Xả Phình 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Lao Xả Phình, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929570)

Mã số:383710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Sìn Thàng 
Địa chỉ:Bản Tả Sìn Thàng, Xã Tả Sìn Thàng, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205928795)

Mã số:383760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thu 
Địa chỉ:Bản Trung Thu, Xã Trung Thu, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929067)

Mã số:383740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Phình 
Địa chỉ:Bản Tả Phình 1, Xã Tả Phình, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929020)

Mã số:383690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sín Chải 
Địa chỉ:Bản Sín Chải, Xã Sín Chải, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929205)

Mã số:383670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Huổi Só 
Địa chỉ:Bản Huổi Ca, Xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205928083)

Mã số:383780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xính Phình 
Địa chỉ:Bản Tà Là Cáo, Xã Xính Phình, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929112)