HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-TUẦN GIÁO

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-TUẦN GIÁO

Mã số:382500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tuần Giáo 
Địa chỉ:Khu phố Tân Giang, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 02303862376)

Mã số:382640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phình Sáng 
Địa chỉ:Bản Nậm Din, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 793)

Mã số:382600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pú Nhung 
Địa chỉ:Bản Chung Dình, Xã Pú Nhung, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 704)

Mã số:382530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quài Cang 
Địa chỉ:Bản Cong, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 646)

Mã số:383030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quài Tở 
Địa chỉ:Bản Huổi Sản, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 037)

Mã số:383000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiềng Sinh 
Địa chỉ:Bản Ta Cơn, Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 638)

Mã số:382570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quài Nưa 
Địa chỉ:Bản Minh Thắng, Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205927983)

Mã số:382670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mùn Chung 
Địa chỉ:Bản Huổi Lóng, Xã Mùn Chung, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 632)

Mã số:382740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Thín 
Địa chỉ:Bản Thín A, Xã Mường Thín, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205929679)

Mã số:382760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Sáy 
Địa chỉ:Bản Nà Sáy 1, Xã Nà Sáy, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 781)

Mã số:383080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tỏa Tình 
Địa chỉ:Bản Tỏa Tình, Xã Toả Tình, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 754)

Mã số:383070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tênh Phong 
Địa chỉ:Bản Tênh Phong, Xã Tênh Phông, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 771)

Mã số:382700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Mùn 
Địa chỉ:Bản Mường Mùn 1, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 803)

Mã số:382620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ta Ma 
Địa chỉ:Bản Háng Chua, Xã Ta Ma, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 409)

Mã số:382792 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Nà Tòng 
Địa chỉ:Bản Nà Tòng, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 266)

Mã số:382813 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Pú Xi 
Địa chỉ:Bản Hua Mức 2, Xã Pú Xi, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 201)

Mã số:382832 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Rạng Đông 
Địa chỉ:Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 0988320651)

Mã số:382852 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Chiềng Đông 
Địa chỉ:Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 367)

Mã số:382872 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Mường Khong 
Địa chỉ:Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 843)