HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-CẨM MỸ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-CẨM MỸ

Mã số:816101 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Bảo 
Địa chỉ:Ấp Tân Mỹ, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0613719191)

Mã số:816110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bảo Bình 
Địa chỉ:Ấp Tân Bảo, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3718350)

Mã số:816150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Tây 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 02513749049)

Mã số:816130 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sông Ray 
Địa chỉ:Ấp Suối Nhát, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3712001)

Mã số:816190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm San 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Lâm San, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3713008)

Mã số:816210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Quế 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Xuân Quế, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 02513720333)

Mã số:816290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Láng Lớn, Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 02513730005)

Mã số:816100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cẩm Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3878737)

Mã số:816111 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bảo Bình 
Địa chỉ:Ấp Tân Bảo, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 718169)

Mã số:816272 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nhân Nghĩa 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816105 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước ĐLBĐ Xuân Bảo 
Địa chỉ:Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816221 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước ĐLBĐ Sông Nhạn 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Sông Nhạn, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816241 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước ĐL Xuân Đường 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Xuân Đường, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816259 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thừa Đức 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Thừa Đức, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3710006)

Mã số:816274 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước Đại Lý Bưu Điện Nhân Nghĩa 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816184 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND Xã Sông Ray 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816147 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Đông 
Địa chỉ:Ấp Bể Bạc, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3749002)

Mã số:816275 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Nghĩa 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3798083)

Mã số:816233 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Nhạn 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Sông Nhạn, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3701007)

Mã số:816333 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước Trạm Viễn thông Long Giao 
Địa chỉ:Ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816334 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Giao 
Địa chỉ:Sô´QL 56, Ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 02513878737)