HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-ĐỊNH QUÁN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-ĐỊNH QUÁN

Mã số:814360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Canh 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Gia Canh, Huyện Định Quán (ÐT: 02513626006)

Mã số:814200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Định Quán 
Địa chỉ:Ấp Hiệp Tâm 2, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán (ÐT: 02513851009)

Mã số:814202 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thị Trấn Định Quán 1 
Địa chỉ:Ấp Hiệp thương, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán (ÐT: 612198)

Mã số:814203 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thị Trấn Định Quán 2 
Địa chỉ:Ấp Hiệp đồng, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán (ÐT: 612299)

Mã số:814410 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Túc 
Địa chỉ:Ấp Đồn Điền 2, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán (ÐT: 02513639003)

Mã số:814390 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 La Ngà 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã La Ngà, Huyện Định Quán (ÐT: 02513853005)

Mã số:814450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Nho 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Suối Nho, Huyện Định Quán (ÐT: 02513874316)

Mã số:814320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Sơn 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán (ÐT: 02513635004)

Mã số:814300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Định 
Địa chỉ:Ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán (ÐT: 02513611473)

Mã số:814260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Vinh 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phú Vinh, Huyện Định Quán (ÐT: 02513611470)

Mã số:814340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Ngọc 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán (ÐT: 02513 853960)

Mã số:814230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lợi 
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Phú Lợi, Huyện Định Quán (ÐT: 02513611471)

Mã số:814280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Tân 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phú Tân, Huyện Định Quán (ÐT: 02513612199)

Mã số:814341 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Ngọc 2 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán (ÐT: 631008)

Mã số:814432 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Túc 1 
Địa chỉ:Ấp Cây xăng, Xã Phú Túc, Huyện Định Quán (ÐT: 630400)

Mã số:814470 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Cường 
Địa chỉ:Ấp Phú Tân, Xã Phú Cường, Huyện Định Quán (ÐT: 02513639002)

Mã số:814411 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Túc Trưng 1 
Địa chỉ:Sô´16, Ấp Hòa Bình, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán (ÐT: 639120)

Mã số:814471 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Cường 1 
Địa chỉ:Sô´4168, Ấp Bến Nôm 2, Xã Phú Cường, Huyện Định Quán (ÐT: 630249)

Mã số:814217 
Bưu cục:Đại lý bưu điện thị trấn Định Quán 5 
Địa chỉ:Sô´46B tổ 1, Ấp Hiệp Quyết, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán (ÐT: )

Mã số:814342 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Chợ 105 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán (ÐT: )

Mã số:814303 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngã Ba 107 
Địa chỉ:Ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán (ÐT: )

Mã số:814251 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngã Ba Phú Hoà 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Phú Hoà, Huyện Định Quán (ÐT: )

Mã số:814444 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngã 3 Dong 2 
Địa chỉ:Ấp Cầu Ván, Xã Phú Túc, Huyện Định Quán (ÐT: )