HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-NHƠN TRẠCH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-NHƠN TRẠCH

Mã số:815860 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Phước 
Địa chỉ:Ấp Phước Lý, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513581600)

Mã số:815900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thạnh 
Địa chỉ:Ấp I, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 0251518212)

Mã số:815980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thanh 
Địa chỉ:Ấp Thanh Minh, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 025113 519139)

Mã số:815920 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp 
Địa chỉ:Ấp Iv, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513560020)

Mã số:815921 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Phước 
Địa chỉ:Ấp Iv, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513549867)

Mã số:815923 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hiệp Phước 3 
Địa chỉ:Ấp IV, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 84867)

Mã số:815930 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hiệp Phước 1 
Địa chỉ:Ấp III, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 848111)

Mã số:815800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nhơn Trạch 
Địa chỉ:Ấp Xóm Hố, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513521299)

Mã số:815810 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Thiền 
Địa chỉ:Ấp Trầu, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513848838)

Mã số:815960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Thọ 
Địa chỉ:Ấp Iv, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513572008)

Mã số:816010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Khánh 
Địa chỉ:Ấp I, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513519010)

Mã số:815880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Đông 
Địa chỉ:Ấp Giồng Ông Đông, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 0251518556)

Mã số:815850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Tân 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Tuy, Xã Long Tân , Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513521500)

Mã số:815806 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phước Thiền 2 
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 549556)

Mã số:815983 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước Tram VT xã Vĩnh Thanh 
Địa chỉ:Ấp Thành Công, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: )

Mã số:816002 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND xã Phước An 
Địa chỉ:Ấp Bào Bông, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: )

Mã số:815873 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND xã Phú Hữu 
Địa chỉ:Ấp Cát Lái, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: )

Mã số:815913 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Thạnh 1 
Địa chỉ:Ấp Ii, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: )

Mã số:816030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hữu 
Địa chỉ:Ấp Câu Kê, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513 581009)

Mã số:815955 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tòa nhà IDICO 
Địa chỉ:Khu Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: )

Mã số:815954 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Nhơn Trạch 
Địa chỉ:Khu Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 0937114136)