HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-TÂN PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-TÂN PHÚ

Mã số:814600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Phú 
Địa chỉ:Khu 10, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513856555)

Mã số:814830 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Lâm 
Địa chỉ:Ấp Phương Lâm 2, Xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513858015)

Mã số:814850 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Bình 
Địa chỉ:Ấp Phú Tân, Xã Phú Bình, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513858013)

Mã số:814790 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Lập 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phú Lập, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513791013)

Mã số:814710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Cát Tiên 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Nam Cát Tiên, Huyện Tân Phú (ÐT: 0251669001)

Mã số:814810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tà Lài 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tà Lài, Huyện Tân Phú (ÐT: 0251791002)

Mã số:814770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thịnh 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Phú Thịnh, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513690003)

Mã số:814690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú An 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Phú An, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513668001)

Mã số:814730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lộc 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513690649)

Mã số:814900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Điền 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phú Điền, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513856315)

Mã số:814870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thanh 
Địa chỉ:Ấp Thọ Lâm 3, Xã Phú Thanh, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513856271)

Mã số:814680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Sơn 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phú Sơn, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513661997)

Mã số:814750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Núi Tượng 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Núi Tượng , Huyện Tân Phú (ÐT: 02513791006)

Mã số:814910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắc Lua 
Địa chỉ:Ấp 12, Xã Đắc Lua, Huyện Tân Phú (ÐT: 02633884926)

Mã số:814860 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Bình 2 
Địa chỉ:Ấp Phú Hợp A, Xã Phú Bình, Huyện Tân Phú (ÐT: 858844)

Mã số:814639 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ấp Thọ Lâm 3 Phú Xuân 
Địa chỉ:Ấp Thọ Lâm 3, Xã Phú Xuân, Huyện Tân Phú (ÐT: )

Mã số:814897 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Trà Cổ (ấp1) 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Trà Cổ, Huyện Tân Phú (ÐT: )

Mã số:814658 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Thanh Sơn 
Địa chỉ:Ấp Thanh Quang, Xã Thanh Sơn, Huyện Tân Phú (ÐT: )

Mã số:814676 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Phú Trung 
Địa chỉ:Ấp Phú Yên, Xã Phú Trung, Huyện Tân Phú (ÐT: )

Mã số:814930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Trung 
Địa chỉ:Ấp Phú Yên, Xã Phú Trung, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513661016)

Mã số:814659 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Sơn 
Địa chỉ:Ấp Đa Tôn, Xã Thanh Sơn, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513858017)

Mã số:814898 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Cổ 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Trà Cổ, Huyện Tân Phú (ÐT: 02513856016)