HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-THỐNG NHẤT

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-THỐNG NHẤT

Mã số:813700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thống Nhất 
Địa chỉ:Ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất (ÐT: 02513762913)

Mã số:813740 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gia Kiệm 
Địa chỉ:Ấp Đông Kim, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất (ÐT: 02513766558)

Mã số:813780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dốc Mơ 
Địa chỉ:Ấp Dốc Mơ 3, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất (ÐT: 02513867008)

Mã số:813810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộ̣ 25 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Lộ 25, Huyện Thống Nhất (ÐT: 02513964003)

Mã số:813840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Trần Hưng Đạo, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất (ÐT: 02513724010)

Mã số:813830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX ̃ Xuân Thiện 
Địa chỉ:Ấp Tín Nghĩa, Xã Xuân Thiện, Huyện Thống Nhất (ÐT: 0251788006)

Mã số:813790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Lộc 
Địa chỉ:Ấp Hưng Nghĩa, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất (ÐT: 02513678720)

Mã số:813721 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Trung 
Địa chỉ:Ấp Nam Sơn, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất (ÐT: 02513764749)

Mã số:813722 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Trung 1 
Địa chỉ:Ấp Nguyễn Huệ 1, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất (ÐT: 02513763003)

Mã số:813765 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nhà thờ Phúc Nhạc 
Địa chỉ:Ấp Gia Yên, Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất (ÐT: )

Mã số:813777 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nhà thờ Bạch Lâm 
Địa chỉ:Ấp Đức Long 2, Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất (ÐT: )

Mã số:813733 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Quang Trung 
Địa chỉ:Ấp Nam Sơn, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất (ÐT: )

Mã số:813847 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước Trường Đại học Miền Đông 
Địa chỉ:Ấp Lập Thành, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất (ÐT: )