HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-TRẢNG BOM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-TRẢNG BOM

Mã số:816400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trảng Bom 
Địa chỉ:Khu phố 3, Thị Trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513866006)

Mã số:816410 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hố Nai 3 
Địa chỉ:Sô´39/2, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513674069)

Mã số:816430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sông Mây 
Địa chỉ:Ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513673885)

Mã số:816440 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bắc Sơn 
Địa chỉ:Ấp Tân Thành, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513869003)

Mã số:816530 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Hòa 
Địa chỉ:Sô´129A, Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513868119)

Mã số:816460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Minh 
Địa chỉ:Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom (ÐT: 0251 3921220)

Mã số:816570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giang Điền 
Địa chỉ:Thôn Xây Dựng, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513675185)

Mã số:816470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Tiến 
Địa chỉ:Ấp Quảng Biên, Xã Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513922833)

Mã số:816580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Viễn 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã An Viễn , Huyện Trảng Bom (ÐT: 02518969099)

Mã số:816590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồi 61 
Địa chỉ:Ấp Tân Phát, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02518969399)

Mã số:816490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Trầu 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513921110)

Mã số:816600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cây Gáo 
Địa chỉ:Ấp Tân Lập I, Xã Cây Gáo, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513925003)

Mã số:816610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Bình 
Địa chỉ:Ấp Trung Tâm, Xã Thanh Bình, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513925007)

Mã số:816510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Hòa 
Địa chỉ:Ấp Nhân Hòa, Xã Tây Hoà, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513768848)

Mã số:816520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hòa 
Địa chỉ:Ấp Bàu Cá, Xã Trung Hoà, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513768849)

Mã số:816550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Thao 
Địa chỉ:Ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513760019)

Mã số:816560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàu Hàm 
Địa chỉ:Ấp Tân Hợp, Xã Bàu Hàm , Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513760004)

Mã số:816541 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND xã Hưng Thịnh 
Địa chỉ:Ấp Hưng Bình, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trảng Bom (ÐT: )

Mã số:816450 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Chu 
Địa chỉ:Ấp An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom (ÐT: 02513684168)