HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-VĨNH CỬU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-VĨNH CỬU

Mã số:815000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Cửu 
Địa chỉ:Khu phố 5, Thị Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513861013)

Mã số:815150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình 
Địa chỉ:Ấp Bình Phước, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513965001)

Mã số:815110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạnh Phú 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513971800)

Mã số:815070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Tân 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513861012)

Mã số:815140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lợi 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513971007)

Mã số:815050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513928088)

Mã số:815160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hoà 
Địa chỉ:Ấp Bình Thạch, Xã Bình Hoà, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513970011)

Mã số:815170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mã Đà 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513860073)

Mã số:815090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiện Tân 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513928087)

Mã số:815190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiếu Liêm 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513929009)

Mã số:815171 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bờ Hào 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: )

Mã số:815020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lý 
Địa chỉ:Ấp Lý Lịch 1, Xã Phú Lý, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513862001)

Mã số:815043 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trị An 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Trị An, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513929001)

Mã số:815100 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Thiện Tân 
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: )

Mã số:815059 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước Trạm Viễn thông Tân An 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: )

Mã số:815135 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Dai Ly Buu dien Thanh Phu 1 
Địa chỉ:Sô´819B, Ấp 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 0909396376)