HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-XUÂN LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-XUÂN LỘC

Mã số:813920 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Tâm 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Xuân Tâm, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 0251 3758003)

Mã số:813990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thành 
Địa chỉ:Ấp Tân Hữu, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 0251 3751006)

Mã số:814010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Cát 
Địa chỉ:Ấp Suối Cát 1, Xã Suối Cát, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 0251 3871630)

Mã số:814020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thọ 
Địa chỉ:Ấp Thọ Chánh, Xã Xuân Thọ, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 02513731750)

Mã số:813940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Hưng 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 02513873003)

Mã số:813960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hòa 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Xuân Hoà, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 0251 3750003)

Mã số:813970 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Trường 2 
Địa chỉ:Ấp Trung Tín, Xã Xuân Trường , Huyện Xuân Lộc (ÐT: 0251 3751004)

Mã số:814040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Bắc 
Địa chỉ:Ấp 4b, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 02513730747)

Mã số:814080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bảo Hòa 
Địa chỉ:Ấp Hòa Hợp, Xã Bảo Hoà, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 02513714004)

Mã số:813900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Xuân Lộc 
Địa chỉ:Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 02513871105)

Mã số:814100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lang Minh 
Địa chỉ:Ấp Đông Minh, Xã Lang Minh, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 0251 3749005)

Mã số:814062 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Chi cục Thuế 
Địa chỉ:Ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc (ÐT: )

Mã số:814008 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Cao 
Địa chỉ:Ấp Phượng Vĩ, Xã Suối Cao, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 0251 3751009)

Mã số:814077 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phú 
Địa chỉ:Ấp Bình Tân, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 0251 3714444)

Mã số:814096 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Định 
Địa chỉ:Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc (ÐT: 0251 3723939)

Mã số:814130 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Huyện Xuân Lộc 
Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc (ÐT: )

Mã số:813919 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Xuân Trường 3 
Địa chỉ:Sô´204, Khu 3, Thị Trấn Gia Ray, Huyện Xuân Lộc (ÐT: )

Mã số:814097 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngã 3 Xuân Định 
Địa chỉ:Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc (ÐT: )