HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN CAO LÃNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN CAO LÃNH

Mã số:874000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cao Lãnh 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 0673 522 379)

Mã số:874160 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kiến Văn 
Địa chỉ:Ấp 4 (1878_2503), Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 914109)

Mã số:874170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hàng Tây 
Địa chỉ:Ấp 3 (01_831), Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 914100)

Mã số:874180 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Long 
Địa chỉ:Ấp 1 (24 Tổ), Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 910100)

Mã số:874190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp 
Địa chỉ:Ấp 1 (10 Tổ), Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 910015)

Mã số:874030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hội Trung 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 822700)

Mã số:874070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Thịnh 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 926100)

Mã số:874040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhị Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Bình Nhất, Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 928100)

Mã số:874110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Mỹ 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Phong Mỹ , Huyện Cao Lãnh (ÐT: 891602)

Mã số:874050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Trà 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phương Trà, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 927100)

Mã số:874090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình 
Địa chỉ:Ấp An Nghiệp, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 822800)

Mã số:874080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gáo Giồng 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Giáo Giồng, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 926091)

Mã số:874130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Bình Mỹ B, Xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 910400)

Mã số:874060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Sao 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Ba Sao, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 927200)

Mã số:874150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hội 
Địa chỉ:Ấp Đông Mỹ (32 Tổ), Xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 822900)

Mã số:874100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Nghĩa 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 892411)

Mã số:874120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Xương 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Thới, Xã Mỹ Xương, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 821300)

Mã số:874020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thọ 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 821200)

Mã số:874220 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH CAO LÃNH 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh (ÐT: )