HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN HỒNG NGỰ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN HỒNG NGỰ

Mã số:872220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Huyện Hồng Ngự 
Địa chỉ:Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 586808)

Mã số:872290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thuận A 
Địa chỉ:Ấp Phú Thạnh A, Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 582001)

Mã số:872270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Thuận 
Địa chỉ:Ấp Long Hoà, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 581178)

Mã số:872250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Khánh A 
Địa chỉ:Ấp Long Thạnh B, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 590222)

Mã số:872221 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thường Thới Tiền 
Địa chỉ:Ấp Trung, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 586123)

Mã số:872230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thường Phước 2 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Thường Phước 2, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 595222)

Mã số:872190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu B 
Địa chỉ:Ấp I, Xã Thường Thới Hậu B, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 584700)

Mã số:872200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu A 
Địa chỉ:Ấp Bình Hoà Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 588101)

Mã số:872240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Khánh B 
Địa chỉ:Ấp Long Thái, Xã Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 590001)

Mã số:872280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thuận B 
Địa chỉ:Ấp Phú Lợi B, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 580001)

Mã số:872210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thường Phước I 
Địa chỉ:Ấp Ii, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 595200)

Mã số:874477 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Điểm GD- BĐ khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước 1 
Địa chỉ:Ấp I, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự (ÐT: )

Mã số:874410 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH HỒNG NGỰ 
Địa chỉ:Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự (ÐT: )