HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-LAI VUNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-LAI VUNG

Mã số:872800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lai Vung 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung (ÐT: ‎02773651651)

Mã số:872890 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 54, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung (ÐT: 649101)

Mã số:872940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa 
Địa chỉ:Ấp Hoà Tân, Xã Tân Hoà, Huyện Lai Vung (ÐT: 639123)

Mã số:872840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dương 
Địa chỉ:Ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung (ÐT: 761444)

Mã số:872850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hậu 
Địa chỉ:Ấp Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung (ÐT: 656300)

Mã số:872830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Thành 
Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Xã Hoà Thành, Huyện Lai Vung (ÐT: 862702)

Mã số:872960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Thắng 
Địa chỉ:Ấp Long Định, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung (ÐT: 848050)

Mã số:872930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thới 
Địa chỉ:Ấp Hoà Định, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung (ÐT: 636013)

Mã số:872870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phước 
Địa chỉ:Ấp Tân Thuận, Xã Tân Phước, Huyện Lai Vung (ÐT: )

Mã số:872950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Hòa 
Địa chỉ:Ấp Định Thành, Xã Định Hoà, Huyện Lai Vung (ÐT: )

Mã số:872910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Long 
Địa chỉ:Ấp Long Hội, Xã Hoà Long, Huyện Lai Vung (ÐT: 848666)

Mã số:872970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Hòa 
Địa chỉ:Ấp Tân Lợi, Xã Phong Hoà, Huyện Lai Vung (ÐT: 630200)

Mã số:872920 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH LAI VUNG 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung (ÐT: )